اره نواری و اهمیت و کاربرد آن در صنایع

اره نواری و اهمیت و کاربرد آن در صنایع

آشنایی با اره نواری

اره نواری یکی از پرکاربردترین تجهیزات صنعتی ساخت و تولید مورد استفاده در کارگاه‌های کوچک و بزرگ و صنایع مختلف است. این نوع برش یکی از انواع برش سرد است. به دلیل سادگی در استفاده، دقت قابل قبول، هدر رفت بسیار کم و سرعت بالا یکی از روش‌های پرکاربرد برش مواد مختلف است.

از این دستگاه اولین بار برای برش چوب استفاده می‌کردند و به مرور زمان در صنایع فلزی جهت برش انواع فولادها نیز استفاده شد.

بیشترین استفاده از این ابزار در نجاری است. هیچ وسیله‌ ای بهتر از اره نواری توانایی این را ندارد که بتواند برش‌های منحنی ظریف و با دقت بالا بزنند. یک اره با کیفیت کارهایی بیش ‌از برش منحنی انجام می‌دهد. این ابزار برای شیار دو راه شکافتن قطعات کوچک چوب، خرد مجدد نوارهای نازک و همین‌طور برش زبان مورد استفاده قرار می‌گیرد.

با توجه به تنوع و مدلهای مختلف اره نواری در بازار در ادامه به معرفی انواع اره میپردازیم تا بدانیم که چه مدل اره برای ما مناسب است.

اره نواری

انواع اره نواری

این ابزار هم مانند هر ابزار الات نجاری مدل های گوناگونی دارد که هر کدام یک ویژگی مخصوص به خودشان را دارد. اره نواری به‌ صورت کلی به دو مدل اصلی تقسیم می‌شود: 1-مدل‌های کابینتی زمینی 2-مدل‌هایی که کوتاه ‌تر بوده و برای قرار دادن روی‌ میز و استند مناسب به کار می‌رود.

مدل‌های کابینتی برای کاربردهای حرفه‌ ای و مدل‌های کوتاه برای کاربردهای خانگی بسیار مناسب هستند. مدل کابینتی دارای موتور بزرگ ‌تر و قالب محکم ‌تری می‌باشد و می‌تواند برش‌های خیلی با کیفیت بالاتری را هم بزند. البته یادتان باشد که برای اره نواری کوتاه میزی نمی‌توان برای کارهای سنگین استفاده کرد چون‌که توانایی برش در کارهای سنگین را ندارد.

 

انواع اره نواری از لحاظ عملکرد

سـاده ترین اره‌هـا دسـتی هسـتند، پیشـرفته ترین‌ها کاملا اتوماتیـک هسـتند و دسـته میانـی نیـز اره‌هـای نیمـه اتوماتیـک هسـتند.

اره نواری دستی

اره هـای نـواری دسـتی اپراتـور را مجبـور بـه اسـتفاده از تـوان فیزیکـی خـود بـرای بلند کـردن کلگی پـس از هر بـرش میکند. کلگـی اره نواری می‌توانـد سـنگین باشـد و عمـل بـرش خیلـی سـریع نیسـت. در این نوع اره باید خسـتگی و اسـتهلک اپراتور، ریسـک آسـیب دیدگـی و زمـان مـورد نیـاز برای بلنـد کردن کلگـی را به دقـت در نظر داشـت.

اره نواری نیمه اتوماتیک

اره‌هـای نواری نیمـه اتوماتیـک از یـک پیسـتون هیدرولیک بـرای بالا و پاییـن آوردن کلگی برش اسـتفاده می کنند. بـرای به کار انداختن ماشـین، اپراتـور با فشـردن یـک دکمه کلگـی را به بـالا می‌برد، و سـپس قطعـه را درون فک‌هـای اره محکـم کـرده و دکمه شـروع را میفشـارد.

اره بـرش را انجـام داده و کلگـی را بلنـد می‌کنـد. نوع نیمـه اتوماتیـک بـرای مواردی کـه لازم دارید چند بـرش در طول قطعه ایجـاد کنید گزینه مناسـبی اسـت.

اره نواری تمام اتوماتیک

علاوه بـر یـک سیسـتم هیدرولیـک کـه کلگـی را بـالا و پاییـن میبـرد، یـک اره نواری تمـام اتوماتیـک بـه چنـد غلتـک در فکهـای رفـت و برگشـتی مجهـز اسـت کـه قطعـه را بـه جلـو حرکـت می‌دهـد. اکثـر اره‌های اتوماتیـک مجهز به یک شـمارنده دیجیتـال نیـز می‌باشـند.

معمـولا فـک اسـتاندارد در اره‌های اتوماتیک از نوع غلتکی می‌باشـد. این اره از سـه یا پنج اسـتوانه که به صـورت عمـودی در دو طرف قطعه قـرار گرفته اند بهره می برد. اسـتوانه‌های یک طرف شـیاردار بوده و به گیرش و جلو راندن قطعـه کمـک میکننـد. اسـتوانه‌های طرف دیگـر صاف بوده و میکروسـوییچی دارند که با فشـار قطعـه درون فک فعال می‌شـود.

نوع دیگر فک، نوع رفت و برگشـتی اسـت. همانطـور کـه از نامـش پیداسـت، به عقب و جلـو حرکـت می‌کنـد. بـرای گیره بندی قطعـه در حـال ورود جمـع شـده و آن را بـه سـمت کلگـی بـرش هدایـت می‌کنـد.

ایـن نوع فک‌هـا بـرای برش‌های دسـته‌ای بهتریـن گزینـه می‌باشـند. چـرا کـه معمـولا قدرت کافـی برای قطعـات بزرگ، دسـته‌های سـنگین پـس از تنظیـم طـول بـرش مـورد نظـر وتعـداد قطعـات، اپراتـور دکمـه شـروع را فشـرده و اره باقـی امـور را انجـام می‌دهد. آنقـدر قطعه تغذیـه و برش می‌کنـد تا کار تولیـد را پایـان دهد.

سـه اتفـاق یـک اره اتوماتیـک را متوقـف می‌کنـد:

اولیـن مـورد اتمـام کار اسـت.

دومیـن مـورد اتمـام قطعـه اسـت. زمانـی کـه ایـن مـورد پیـش می‌آیـد اکثـر اره‌هـا موقتـا متوقـف شـده و منتظر قطعـه جدید میماننـد تـا کار را تمام کننـد.

آخرین مورد شکسـت تیغه اسـت. برخـی اره‌هـای مدرن مجهـز بـه سیسـتمی هسـتند که شکسـت تیغـه را متوجـه شـده و اره متوقـف میکند.

انواع برش در اره های اتوماتیک و نیمه اتوماتیک

فارسی بر: بـرای برخـی پروژه‌هـای تولیـد، بـرش فارسـی‌بر می‌توانـد تنهـا یک گزینـه برای داشـتن مجموعـه مونتـاژی خـوش ظاهـر باشـد. امـا بـرای برخـی پروژه‌هـای دیگـر ایـن بـرش یـک ضـرورت اسـت. دو نـوع ماشـین اره بـرای بـرش فارسـی‌بر اره‌هـای کلگـی چرخـان و اره‌هـای فـک چرخـان هسـتند.

زمانـی کـه به برش‌هـای تکراری فارسـی‌بر نیـاز اسـت، ماشـین اره فارسـی‌بر تمـام اتوماتیـک معمـولا سـرمایه‌گذاری بهتـری اسـت. این ماشـین‌ها معمـولا فارسـی‌بر را در یـک جهـت انجـام می‌دهنـد، بنابرایـن بـرای کاربردهـای پرتیـراژی کـه بـرش فارسـی‌بر متنـاوب نیـاز دارنـد بسـیار مناسـب اسـت.

بندیل بر: واضح اسـت که بندیل کـردن قطعات زمان و هزینـه تولیـد را کاهـش می‌دهند. بریدن چنـد لولـه بـه طـور همزمـان ایـده خوبی بـرای صرفه‌جویـی در زمـان میباشـد. بـرش چندتایی موثر نیازمند دسـته کردن محکـم قطعات اسـت. اگر قطعه در دسـته بـا فشـار کافـی نگه داشـته نشـود، ارتعاش رخ می‌دهـد کـه عمـر تیغـه اره را 25% کاهـش می‌دهـد.

دو اسـتراتژی بـرای محکـم کـردن یـک دسـته وجود دارد:

1-بسـتن تسـمه یا مفتول پشـت هـر موقعیـت بـرش

2-خال جـوش زدن بـه دو انتهـای قطعـات بـه یکدیگـر

اما زمانـ زیـادی طـول می‌کشـد تـا اپراتـور قطعـه را بـه خوبی قرار دهـد، و آن را محکم دسـته کند و دسـته قطعات را به سـمت اره حرکـت دهـد.

خریـد مـواد بندیـل شـده زمـان زیـادی را صرفه جویـی می‌کنـد. بـا اسـتفاده از گیره هیدرولیکـی فوقانـی، به ایمنـی بندیل در خلال بـرش از طریـق اعمـال فشـار اضافـی رو بـه پایین و نگه داشـتن قطعات بندیـل شـده کنـار هـم، کمـک می‌کند.

باید توجه داشت که اگـر وزن دسـته قطعـات از آنچـه کـه ماشـین شـما می‌توانـد تحمـل کند، سـنگین‌تر باشـد ماشـین اره قـادر نخواهـد بود قطعـه را جابجـا کند.

انواع اره نواری بر اساس برش

این ابزار از نظر برش به دودسته: 1-افقی نوع لولایی 2-نوع دو ستونه

نوع قیچی ماننـد آن، در یـک سـر کلگی آن یـک بلبرینگ مفصلـی دارد؛ نوع دو سـتونه آن کلگـی را بـر روی میـل راهنماهـای دقیـق بـالا و پاییـن میکند.

در بـرش بـا ماشـین اره دارای کلگـی قیچـی مانند، تیغـه در یک زاویـه تنـد وارد قطعه می‌شـود و کمان طولانی را بسـته به محیط قطعـه در حـال بـرش طـی می‌کنـد، کـه در نتیجه باعث سـیکل بـرش طولانی می‌شـود.

در ماشـین اره دو سـتونه، زاویه تیغه همواره ثابت اسـت و مسـیر بـرش تنهـا به انـدازه قطر قطعـه می‌باشـد. عمل قیچـی میتواند بـرش بهتـری را نسـبت به دو سـتونه ارائه دهد. زاویـه ورود تندتر اسـت، بنابرایـن تیغـه کمتـر منحـرف می‌شـود. ایـن موضـوع در قطعـات جـدار نـازک اهمیتـی نـدارد ولـی بـا افزایـش ضخامـت جـداره ایـن فاکتـور اهمیت بیشـتری پیـدا می‌کند.

فشـار تغذیـه عامـل دیگـری اسـت. فشـار تغذیـه در یـک اره بـا کلگـی مفصلـی در طـول تیغـه متغیـر اسـت. در نزدیکـی نقطـه مفصل (لولا) این فشـار بیشـترین بـوده و در نقطـه انتهایی مقابل کمتریـن میباشـد.

اره هـای دو سـتونه بسـیار صلبتـر از اره‌های مفصلی هسـتند. چرا کـه آنهـا هـر دو سـر کلگی را نگـه می‌دارنـد. این موضوع سـرعت و فشـار تغذیـه تقریبـا یکنواخت را در سراسـر عـرض برش نتیجه می‌دهـد. ایـن صلبیـت همچنیـن ارتعـاش را کـم میکنـد کـه کیفیـت بـرش و عمـر تیغـه را افزایـش میدهـد.

بـا اینکه اره‌هـای دو سـتونه برش‌های بهتر را سـریعتر می‌دهنـد امـا معمـولا قیمـت بیشـتری دارنـد. لازم به ذکـر اسـت کـه هزینـه اولیـه بیشـتر می‌توانـد بـا قابلیـت تولیـد بیشـتر جبران شـود. سـرمایه گذاری بیشـتر برای رفع نیاز خطوط تولیـدی کـه بـا قطعـات بـا قطـر زیـاد سـر و کار دارنـد منطقـی خواهـد بود.

 

اجزای دستگاه اره نواری

بدنه:

جنس بدنه اره معمولا از فولاد و چدن است، که وزن بالایی دارد. دلیل سنگینی آن این است که جلوی حرکت و تکان خوردن را حین کار بگیرد. مدل هایی که از جنس فولاد هستند، به زمین پیچ می‌شوند تا دقت تنظیمات اره نواری به هم نخورد.

الکتروموتور:

الکتروموتور نیز به بدنه پیچ شده است. معمولا از دو مدل تک فاز و سه فاز استفاده می‌کنند.

فلکه ها:

از جنس چدن هستند و این دستگاه دارای دو فلکه است که در بالا و پایین قرار دارند. فلکه پایین همیشه ثابت است و فلکه بالایی قابلیت حرکت دارد.

گونیا:

از گونیا برای تنظیم زاویه و عرض برش استفاده می‌شود.

محافظ:

برای جلوگیری از خروج تیغه یا شکستن تیغه از حفاظ‌ های فلزی استفاده می‌شود.

کاربرد اره نواری

کارایی بالای اره نواری باعث شد در صنایع مختلف مورد استفاده قرار بگیرد، به نحوی که کارگاه‌ها و صنایع مختلف را نیازمند استفاده از یکی از انواع این تجهیزات می‌باشد. در زیر نمونه کاربرد اره نواری اشاره شده است:

صنایع صنعتی: جهت برش انواع فلزات

نساجی: جهت برش چرم و پارچه

ساختمانی: برش سنگ، شیشه و لاستیک

غذایی: برش گوشت، ماهی، نان،مواد غذایی یخ زده

بهداشتی: برش دستمال کاغذی، مقوا و …

 

نکاتی برای خرید اره نواری

برای خرید اره نواری یکسری نکات مهم رو باید در نظر بگیرید، که در کیفیت محصولی که می‌خواهید به دست بیاورید خیلی تاثیرگذار است.

 عمق برش و گلوی اره است. عمق برش تیغه درواقع به فاصله تیغه تا راهنمای تیغه فوقانی گفته می‌شود. این ویژگی به خریداران مشخص می‌کند که چه زمانی چوب را می‌توانند با استفاده از این اره برش دهند. بعضی از این اره‌ها عمق برش پانزده سانتی‌متری دارند اما می‌توان عمق برش را از پونزده سانتی‌متر به سی سانتی‌متر بیشتر کرد. گلوی فاصله تیغه تا بخش قالب عمودی بدنی اره می‌باشد. این فارسی نیز ضخامت برش را تعیین می‌کند گلو در ارضی کابینتی به اندازه‌ای سی الی سی و پنج سانتی‌متر بیشتر از مدل‌های کوچک میزی است.

اندازه موتور است. قدرت موتور در مدل‌های خانگی تقریباً یک اسبی بخار می‌باشد. در حالی‌ که در موتورهای حرفه ‌ای که بزرگ ‌تر و با سرعت متغیر می‌باشند فرق می‌کند. البته برای نجارها سرعت متغیر اهمیت خیلی زیادی ندارد، زیرا برای برش فلز و پلاستیک محکم باید سرعت تفاوت داشته باشد گاهی آهسته‌تر و گاهی بیشتر باشید که خیلی روی چوب کارایی ندارد.

میز اره است. میز می‌تواند از جنس چدن آلومینیوم یا فولاد باشد که برای برش زدن‌های زاویه‌ دار تا چهل و پنج درجه بچرخد. البته باید بگوییم که طول و عرض میز باید هر دو به‌اندازه چهل سانتی‌متر بوده و دارای ریل باشد.

دستگاه دارای باعث تمیز کننده  و مکنده گرد و غبار باشد. این دو عامل باعث میشود چرخ‌ها را تمیز نگه دارد و بتوان برای زدون گرد و غبار آن را به وکیوم متصل کرد.

گونیای برش مستقیم و نقاله زاویه زنی می‌باشد. که دو گزینه برای ایجاد برش‌های عرضی طولی و برش ثانویه هستند.

نکته: برای راه ‌اندازی اره حتما دستورالعمل کارخانه را با دقت مطالعه کنید. اره‌های نواری برای برش زدن دقیق یکسری تنظیمات می‌خواهد. چنانچه که از دستورالعمل کارخانه که شامل میزان سفتی تیغه تعظیم راهنمای تیغه و نصب بلبرینگ می‌باشد پیروی نکنید، کارکرد آن کم می‌شود و شاید تیغ بشکند.

ضمنا شما باید دستگاه را به ‌درستی راه‌اندازی کرده و همین‌طور روش‌های صحیح برای ایمنی و اهمیت آن را هم اجرا کنید.

 

دیدگاهی ثبت نشده است

دیدگاهتان را بنویسید

لطفاً پیش از ارسال نظر، خلاصه قوانین زیر را مطالعه کنید:

  • فارسی بنویسید، از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
  • تجربیات شما می تواند در تصمیم گیری سایر کاربران جهت خریداری محصولات مفید باشد ، لطفاً اطلاعات مفید و مربوط به محصول فوق را با توجه به تجربیات خود به اشتراک بگذارید.
  • در هر دیدگاه می توانید حداکثر 5 مورد نقاط قوت و ضعف محصول را ثبت کنید.
  • از ارسال لینک‌ و اطلاعات شخصی از قبیل تلفن، ایمیل و آی‌دی شبکه‌های اجتماعی خودداری کنید.
  • از بکار بردن کلمات و اصطلاحاتی که محتوای نامناسب و توهین آمیز و قومیتی دارند خودداری کنید.
  • اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.