کولیس معمولی

4 کالا

کولیس معمولی

کولیس معمولی یکی از بهترین و رایج‌ترین کولیس‌های‌موجود دربازار است که به کولیس‌ورنیر نیز شناخته‌می‌شوند و در آزمایشگاهها و کارگاهها بسیار استفاده‌می‌شود. مخترع این کولیس، ریاضی‌دانی به نام کولیس‌ورنیر بوده‌است.

وی مقیاس‌ورنیر را ابداع‌کرد که در این نوع کولیس هم استفاده‌می‌شود. در این ابزار از فک‌های اندازه‌گیری‌داخلی و خارجی و میله‌عمق برای اندازه‌گیری‌عمق استفاده‌می‌شود. طراحی این ابزار شبیه نوع‌دیجیتال است با این تفاوت که درآن از صفحه‌نمایش LCD استفاده‌نشده‌است.

کولیس معمولی
کولیس معمولی

اجزای تشکیل‌دهنده کولیس

فک‌ بالا

از فک‌های‌بالایی کولیس برای اندازه‌گیری ابعادداخلی‌جسم مانند قطرحفره یا شکاف استفاده‌می‌شود.

فک‌ پایین

از فک‌های‌پایین برای اندازه‌گیری ابعادخارجی‌جسم مانند طول، عرض و قطراستفاده می‌شود.

میله عمق

عمق‌سوراخ‌ها با میله‌عمق اندازه‌گیری‌می‌شود. میله‌عمق باچرخاندن پیچ‌شستی بیرون‌می‌زند.

پیچ شستی

برای تنظیم‌دقیق سطوح‌اندازه‌گیری‌کولیس یعنی مجموعه فک‌ها و میله‌عمق کاربرددارد و به محکم‌نگه‌داشتن اجسام درحین اندازه‌گیری کمک‌می‌کند.

پیچ قفلی

این پیچ فک‌ها را در موقعیتشان محکم‌می‌کند. می‌توانید جسمی که ابعادش اندازه‌گیری‌می‌شود را بردارید و سپس عددی را که کولیس نشان‌می‌دهد، بخوانید.

مقیاس اصلی کولیس

درامتداد محورکولیس قراردارد. مقیاس اصلی کولیس متریک‌ورنیه برحسب سانتی‌متر و میلی‌متر درجه‌بندی‌می‌شود.

مقیاس کولیس ورنیه

به تقسیمات‌کشویی، ورنیه می‌گویند که مقیاس ورنیه باعث افزایش‌دقت اندازه‌گیری می‌شود. وظیفه ورنیه در کولیس این‌است که دقت‌اندازه‌گیری را نشان‌دهد. در مقیاس ورنیه، مقیاس‌اصلی به واحدهای‌بیشتری تقسیم‌بندی‌می‌شود یعنی مقیاس ورنیه متریک به 50قسمت‌مساوی تقسیم‌می‌شود. معمولا محدوده‌اندازه‌گیری و کمیت‌کولیس درحد 1میلی‌متر بوده و ورنیه اندازه‌های 0.02 میلی‌متری را نشان‌می‌دهد. طبق‌معادله r=a/n اگر 1 را به تعداد درجات ورنیه یعنی 50 تقسیم‌کنید، دقت‌کولیس درحد 0.02 میلی‌متر است.

نحوه‌خواندن کولیس‌ورنیر:

پس از تنظیم‌کردن کولیس برای اندازه‌گیری ابتدا مقدار عددصحیح را میخوانیم. آخرین‌خط از درجه‌بندی روی قسمت‌ثابت کولیس مقدارعددصحیح را به ما نشان‌می‌دهد.(در مثال‌زیر 12میلی‌متر) سپس نوبت به مقداراعشاری می‌رسد. این عدد را باید از روی قسمت‌متحرک کولیس خواند به این صورتکه از صفر شروع‌کرده و تا اولین‌خط از قسمت‌های‌ثابت و متحرک که روی‌هم قراربگیرند می‌شماریم و این نیز مقداراعشاری‌ما خواهدبود. که البته بسته به دقت‌اندازه‌گیری کولیس این مقدار می‌تواند دوتادوتا یا 5تا 5تا حرکت‌کند