مته چهارشیار دی‌ال‌تی‌سی
مته چهارشیار دی‌ال‌تی‌سی
مته چهارشیار دی‌ال‌تی‌سی
مته چهارشیار دی‌ال‌تی‌سی
مته چهارشیار دی‌ال‌تی‌سی
مته چهارشیار دی‌ال‌تی‌سی
مته چهارشیار دی‌ال‌تی‌سی
مته چهارشیار دی‌ال‌تی‌سی

مته چهارشیار دی‌ال‌تی‌سی طول ۱۶ سانتیمتر سایز ۸ میلیمتر


  • طول ۱۶سانت
  • سایز ۸میلیمتر
  • دارای چهارشیار
  • دارای دوالماس
  • مناسب برای دستگاه‌بتن‌کن
  • سوراخ‌کاری‌بتن و انواع‌مصالح‌ساختمانی
  • کاربرد صنایع‌عمومی و صنعتی
  • ساخت کشورچین