تراش

214 کالا

ابزارهای تراش ابزارهایی هستند که سطح را به صورت ورقه‌ورقه می‌تراشند.

این ابزارها با فشار رانده‌می‌شوند. و بااینکه ممکن‌است لبه‌آنها بسیارتیز باشد، ضخامت آنها به اندازه‌ای‌است که استحکام‌خوبی دارند.

ابزار تراش
ابزار تراش