تراش

206 کالا

ابزارهای تراش ابزارهایی هستند که سطح را به صورت ورقه ورقه میتراشند.

این ابزارها با فشار رانده می شوند. و با اینکه ممکن است لبه آنها بسیار تیز باشد، ضخامت آنها به اندازه ای است که استحکام خوبی دارند.

ابزار تراش
ابزار تراش