کولیس ساعتی

3 کالا

کولیس ساعتی

کولیس ساعتی یا عقربه‌ای یکی از ابزارهای اندازه‌گیری است که از آن برای اندازه‌گیری‌های‌دقیق استفاده‌می‌شود. این ابزار دارای مقیاس‌متحرک صفحه‌ای‌شکل و شبیه به ساعت است که استفاده از این ابزار را راحت‌ترمی‌کند. چراکه عقربه آن مقادیراندازه‌گیری را برحسب صدم‌میلی‌متر نشان‌می‌دهد.

مشخصه‌اصلی این ابزار، یعنی عقربه، باعث سهولت‌استفاده آن شده و همچنین خواندن مقادیراندازه‌گیری به مراتب راحت‌ترشده‌است. این قابلیت منجر به افزایش‌محبوبیت کولیس‌ساعتی نسبت به کولیس‌ورنیه گردیده‌است.

کولیس ساعتی
کولیس ساعتی

در این کولیس از میله عمق و فک‌های‌داخلی و خارجی برای اندازه‌گیری‌عمق و ابعادداخلی و خارجی‌جسم استفاده‌می‌شود.

همچنین در این محصول ازمکانیزم چرخ‌دنده و دنده‌شانه‌ای استفاده‌شده که تغییراندازه دهانه‌کولیس را به عقربه منتقل‌می‌کند. مقدار مشخص‌شده بر روی عقربه با اندازه‌ای که در روی خط‌کش‌اصلی مشاهده‌می‌شود جمع‌می‌شود و اندازه موردنظر بدست‌می‌آید.

اجزای‌سازنده کولیس ساعتی

  • فک‌ثابت و متحرک
  • شاخک‌ثابت و متحرک
  • کشویی کولیس
  • صفحه‌مدرج
  • پیچ‌قفل برای کشویی، طوقه و صفحه‌مدرج کولیس‌ساعتی
  • پیچ‌تنظیم لقی کشویی و خط‌کش
  • طوقه‌متحرک
  • دنده‌شانه‌ای و چرخ‌دنده

نحوه‌کار با کولیس ساعتی

روش‌اندازه‌گیری (در کولیس‌عقربه‌ای با واحدمتریک) به اینصورت می‌باشد که ابتدا دهانه آن را به اندازه وسیله موردنظر بازمی‌کنیم.

در قدم‌اول به مقدار نمایش‌داده‌شده روی خط‌کش‌اصلی نگاه‌کرده و مقدار آن را بخاطر می‌سپاریم. خط‌کش اصلی که روی دسته کولیس ساعتی قراردارد نشان‌دهنده مقدار برحسب میلیمتر است.

در قدم‌بعدی مقدار نمایش‌داده‌شده بر روی عقربه را می‌خوانیم. دراغلب کولیس‌های‌ساعتی هرخط نشان‌دهنده 0.02 میلیمتر می‌باشد. سپس دوعدد بدست‌آمده را باهم جمع‌می‌کنیم.

نقاط‌قوت کولیس‌ساعتی

این محصول نیازی به باتری ندارد. ازآنجاییکه در کولیس‌ساعتی ازمکانیزم چرخ‌دنده و دنده‌شانه‌ای استفاده‌شده که به عقربه متصل‌است و تغییرات دهانه‌کولیس را نشان‌می‌دهد، نیازی به باتری ندارد. به همین‌دلیل این ابزار ازلحاظ محیطی و زیست‌محیطی و اقتصادی بسیاربه‌صرفه‌تر است.

میتوان از این ابزار در محیطهای‌مرطوب و خیس استفاده‌کرد. بااینکه تمام کولیس‌های عقربه‌ای ضدآب ساخته‌نمی‌شوند، اما توانایی تحمل هوای‌مرطوب را دارند.

معایب کولیس ساعتی

به دلیل استفاده از مکانیزم چرخ‌دنده و دنده‌شانه‌ای کاربر باید کاملا مراقب کولیس باشد. درصورتیکه این ابزار ازدست فرد رهاشود ممکن‌است پس‌ازبرخورد با زمین، چرخ‌دنده و دنده‌شانه‌ای ازتنظیم خارج‌شده یا تغییرحالت دهد. دراینصورت اندازه‌گیری‌ها دقت خودرا ازدست‌می‌دهند.

درچنین شرایطی کالیبره‌کردن دستگاه سخت‌ومشکل است. مقیاس اندازه‌گیری در این محصول از یک‌واحد تشکیل‌شده‌است. به این معنی که باید کولیس متریک یا اینچی تهیه‌کرد.