قلم

50 کالا

قلم

یکی از ابزارهایی که در ساختمان‌سازی و دیگرصنایع کاربرددارد قلم‌تخریب است. این ابزار که به آن قلم بتن‌کن نیز گفته‌می‌شود، به چکش‌ها و دریل‌های‌تخریب متصل‌می‌شوند و برای کنده‌کاری یا تخریب‌بتن، آهن و… مورداستفاده قرارمی‌گیرند. این ابزار بوسیله شیارهای انتهایی‌خود به دریل بتن‌کن متصل‌می‌شود و سپس بصورت‌چرخشی یا ضربه‌ای عمل‌تخریب را انجام‌می‌دهد.

قلم تخریب
قلم تخریب

قلم‌هایی که برای چکش‌های بتن‌کن مورداستفاده قرارمی‌گیرند، در نمونه‌های‌متنوعی تولید و به بازار عرضه‌می‌شوند. ازجمله:

قلم‌تخریب چهارشیار

پنج‌شیار

شش‌گوش

دستی

نوک‌تخت

نوک‌تیز

بیل‌شکل

کانال

قلم‌ها از آلیاژهای‌مقاوم ساخته‌می‌شوند. دارای انواع‌مختلف هستند و در دوگروه قلم برای کاربادست و مخصوص دستگاههای‌برقی و بادی جای‌می‌گیرند.